Tietosuojaseloste

Re­kis­te­ri­se­los­te

Re­kis­te­rin­pi­tä­jäl­lä on tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen mu­kaan vel­vol­li­suus in­for­moi­da sel­ke­äl­lä ta­val­la re­kis­te­röi­ty­jä. Tämä se­los­te täyt­tää in­for­moin­ti­vel­voit­teen.

1. Re­kis­te­rin­pi­tä­jä

Lal­li Oy

Yh­teys­tie­dot:
Gal­len-Kal­le­lan­ka­tu 8
28100 Pori

Yh­teys­tie­dot re­kis­te­riä kos­ke­vis­sa asi­ois­sa:
Kim Huo­vin­lah­ti
Gal­len-Kal­le­lan­ka­tu 8
28100 Pori
0400-010304
kim.huo­vin­lah­ti@lal­li.fi

2. Re­kis­te­röi­dyt

– Ti­lat­ta­vien leh­tien ti­laa­jat
– Il­moi­tu­sa­si­ak­kaat
– Po­ten­ti­aa­li­set asi­ak­kaat ja yh­teis­työ­kump­pa­nit

3. Hen­ki­lö­tie­to­jen käyt­tö­tar­koi­tus

Re­kis­te­rin pi­tä­mi­sen pe­rus­te:

-Hen­ki­lö­tie­to­ja kä­si­tel­lään re­kis­te­röi­dyn asi­a­kas­suh­teen pe­rus­teel­la
-Hen­ki­lö­tie­to­ja kä­si­tel­lään suos­tu­muk­sen pe­rus­teel­la
-Asi­a­kas­pal­ve­lun ja toi­min­nan to­teut­ta­mi­nen ja ke­hit­tä­mi­nen

Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn ja re­kis­te­rin käyt­tö­tar­koi­tus

Hen­ki­lö­tie­to­ja kä­si­tel­lään vain en­nal­ta mää­ri­tel­tyi­hin tar­koi­tuk­siin, jot­ka ovat seu­raa­vat:

-Asi­a­kas­suh­teen hoi­ta­mi­nen
-Pal­ve­luis­tam­me ker­to­mi­nen
-Ana­ly­soin­ti ja ti­las­toin­ti

4. Re­kis­te­riin tal­len­net­ta­vat hen­ki­lö­tie­dot

Asi­a­kas­re­kis­te­ri si­säl­tää sekä yri­tys­ten tie­to­ja et­tä yri­tys­ten kon­tak­tien tie­to­ja, ti­laa­ja-asi­ak­kai­den tie­to­ja ja po­ten­ti­aa­lis­ten asi­ak­kai­den ja yh­teis­työ­kump­pa­nei­den tie­to­ja.

Yri­tyk­sen pe­rus­tie­dot:
-y-tun­nus
-toi­mi­a­la­tie­dot

Yri­tyk­sen yh­teys­tie­dot:
-käyn­ti-, pos­ti­tus- ja las­ku­tu­so­soi­te
-pu­he­lin­nu­me­ro
-säh­kö­pos­ti
-so­si­aa­li­sen me­dia ur­lit
-asi­a­kas­pa­laut­teet ja yh­tey­de­no­tot

Hen­ki­lö­tie­dot:
-nimi
-osoi­te­tie­dot
-pu­he­lin­nu­me­ro
-säh­kö­pos­ti
-las­ku­tus- ja mak­su­tie­dot
-tuo­te- ja ti­laus­tie­dot
-asi­a­kas­pa­laut­teet ja yh­tey­de­no­tot
-kil­pai­lui­hin ja ar­voin­toi­hin osal­lis­tu­mi­nen

5. Re­kis­te­röi­dyn oi­keu­det

Re­kis­te­röi­dyl­lä on seu­raa­vat oi­keu­det, joi­den käyt­tä­mis­tä kos­ke­vat pyyn­nöt tu­lee teh­dä osoit­tee­seen kim.huo­vin­lah­ti@lal­li.fi

Tar­kas­tu­soi­keus

Re­kis­te­röi­ty voi tar­kis­taa tal­len­ta­mam­me hen­ki­lö­tie­dot.

Oi­keus tie­to­jen oi­kai­se­mi­seen

Re­kis­te­röi­ty voi pyy­tää oi­kai­se­maan hän­tä kos­ke­vat vir­heel­li­set tai puut­teel­li­set tie­dot.

Vas­tus­ta­mi­soi­keus

Re­kis­te­röi­ty voi vas­tus­taa hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyä, mi­kä­li ko­kee, et­tä hen­ki­lö­tie­to­ja on kä­si­tel­ty lain­vas­tai­ses­ti.

Suo­ra­mark­ki­noin­ti­kiel­to

Re­kis­te­röi­dyl­lä on oi­keus kiel­tää tie­to­jen käyt­tä­mi­nen suo­ra­mark­ki­noin­tiin.

Pois­to-oi­keus

Re­kis­te­röi­dyl­lä on oi­keus pyy­tää tie­to­jen pois­ta­mis­ta, jos tie­to­jen kä­sit­te­ly ei ole tar­peen. Kä­sit­te­lem­me pois­to­pyyn­nön, jon­ka jäl­keen joko pois­tam­me tie­dot tai il­moi­tam­me pe­rus­tel­lun syyn, mik­si tie­to­ja ei voi­da pois­taa.

On huo­mi­oi­ta­va, et­tä re­kis­te­rin­pi­tä­jäl­lä voi ol­la la­ki­sää­tei­nen tai muu oi­keus ol­la pois­ta­mat­ta pyy­det­tyä tie­toa. Re­kis­te­rin­pi­tä­jäl­lä on vel­vol­li­suus säi­lyt­tää kir­jan­pi­to­ai­neis­to Kir­jan­pi­to­lais­sa (luku 2, 10 §) mää­ri­tel­lyn ajan (10 vuot­ta) mu­kai­ses­ti. Tä­män vuok­si kir­jan­pi­toon liit­ty­vää ai­neis­toa ei voi­da pois­taa en­nen mää­rä­a­jan um­peu­tu­mis­ta.

Suos­tu­muk­sen pe­ruut­ta­mi­nen

Jos re­kis­te­röi­tyä kos­ke­va hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­ly pe­rus­tuu ai­no­as­taan suos­tu­muk­seen, ei­kä esim. asi­ak­kuu­teen tai jä­se­nyy­teen, voi re­kis­te­röi­ty pe­ruut­taa suos­tu­muk­sen.

Re­kis­te­röi­ty voi va­lit­taa pää­tök­ses­tä tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tul­le

Re­kis­te­röi­dyl­lä on oi­keus vaa­tia, et­tä ra­joi­tam­me kiis­ta­na­lais­ten tie­to­jen kä­sit­te­lyä sik­si ai­kaa, kun­nes asia saa­daan rat­kais­tua.

Va­li­tu­soi­keus

Re­kis­te­röi­dyl­lä on oi­keus teh­dä va­li­tus tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tul­le kan­te­lu, jos hän ko­kee, et­tä ri­kom­me hen­ki­lö­tie­to­ja kä­si­tel­les­säm­me voi­mas­sa ole­vaa tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­töä.

Tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tun yh­teys­tie­dot: www.tie­to­suo­ja.fi/fi/in­dex/yh­teys­tie­dot.html

6. Sään­nön­mu­kai­set tie­to­läh­teet

Asi­a­kas­tie­dot saa­daan sään­nön­mu­kai­ses­ti:

Asi­ak­kaal­ta it­sel­tään asi­a­kas­suh­teen syn­ty­es­sä
Asi­ak­kaal­ta it­sel­tään lo­mak­keen / verk­ko­lo­mak­keen kaut­ta

7. Sään­nön­mu­kai­set tie­to­jen luo­vu­tuk­set

Tie­to­ja ei pää­sään­töi­ses­ti luo­vu­te­ta mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­siin Lal­li Oy:n ul­ko­puo­lel­le.

8. Kä­sit­te­lyn kes­to

Hen­ki­lö­tie­to­ja kä­si­tel­lään pää­sään­töi­ses­ti niin kau­an, kuin asi­ak­kuus on voi­mas­sa

9. Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­li­jät

Asi­a­kas­re­kis­te­riä kä­sit­te­le­vät Lal­li Oy:n työn­te­ki­jät.

Voim­me myös ul­kois­taa hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn osit­tain kol­man­nel­le osa­puo­lel­le, jol­loin ta­kaam­me so­pi­mus­jär­jes­te­lyin, et­tä hen­ki­lö­tie­to­ja kä­si­tel­lään voi­mas­sa ole­van tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­nön mu­kai­ses­ti ja muu­toin asi­an­mu­kai­ses­ti.

10. Tie­to­jen siir­to EU:n ul­ko­puo­lel­le

Hen­ki­lö­tie­to­ja ei siir­re­tä EU:n tai Eu­roo­pan ta­lou­sa­lu­een ul­ko­puo­lel­le.

11. Eväs­teet ja se­lai­lun seu­ran­ta

Voim­me ke­rä­tä käyt­tä­jän pää­te­lai­tet­ta kos­ke­via tie­to­ja eväs­tei­den (”coo­kies”) ja mui­den vas­taa­vien tek­nii­koi­den, ku­ten se­lai­men pai­kal­li­sen tie­to­va­ras­ton, avul­la. Eväs­te on pie­ni teks­ti­tie­dos­to, jon­ka se­lain tal­len­taa käyt­tä­jän pää­te­lait­teel­le. Eväs­teet si­säl­tä­vät usein ni­met­tö­män, yk­si­löl­li­sen tun­nis­teen, jon­ka avul­la voim­me tun­nis­taa ja las­kea si­vus­tol­lam­me vie­rai­le­vat se­lai­met.

Kol­man­net osa­puo­let voi­vat aset­taa eväs­tei­tä käyt­tä­jän pää­te­lait­teel­le käyt­tä­jän vie­rail­les­sa pal­ve­luis­sam­me ti­las­toi­dak­seen eri si­vus­to­jen kä­vi­jä­mää­riä. Kol­man­sil­la osa­puo­lil­la tar­koi­te­taan Lal­li Oy:n ul­ko­puo­li­sia ta­ho­ja, ku­ten mit­taus- ja seu­ran­ta­pal­ve­lui­den tar­jo­a­jia.

Pal­ve­lum­me voi­vat myös si­säl­tää link­ke­jä mui­hin si­vus­toi­hin ja yh­tei­sö­pal­ve­lui­hin, mut­ta em­me vas­taa näi­den ul­ko­puo­lis­ten si­vus­to­jen yk­si­tyi­syy­den­suo­ja­käy­tän­nöis­tä tai si­säl­löis­tä. Suo­sit­te­lem­me tu­tus­tu­maan näi­den pal­ve­lui­den yk­si­tyi­syy­den­suo­jaa kos­ke­viin eh­toi­hin.

12. Au­to­maat­ti­nen pää­tök­sen­te­ko ja pro­fi­loin­ti

Em­me käy­tä tie­to­ja au­to­maat­ti­seen pää­tök­sen­te­koon tai pro­fi­loin­tiin.

13. Re­kis­te­rin suo­jauk­sen pe­ri­aat­teet

Hen­ki­lö­tie­to­je­si tur­val­li­nen kä­sit­te­ly on meil­le tär­ke­ää. Käy­täm­me seu­raa­via suo­ja­toi­mia tie­to­je­si tur­val­li­suu­den var­mis­ta­mi­sek­si.

-Jär­jes­tel­mään si­sään­pää­sy edel­lyt­tää käyt­tä­jä­tun­nuk­sen ja sa­la­sa­nan syöt­tä­mis­tä. Jär­jes­tel­mä on myös suo­jat­tu pa­lo­muu­rein ja mui­den tek­nis­ten kei­no­jen avul­la.

-Jär­jes­tel­mään tal­len­net­tui­hin re­kis­te­rin si­säl­tä­miin tie­toi­hin pää­se­vät ja nii­tä ovat oi­keu­tet­tu­ja käyt­tä­mään vain tie­tyt, en­nal­ta mää­ri­tel­lyt re­kis­te­rin­pi­tä­jän työn­te­ki­jät.

-Re­kis­te­rin käyt­tö on suo­jat­tu käyt­tä­jä­koh­tai­sin tun­nuk­sin, sa­la­sa­noin sekä käyt­tö­oi­keuk­sin.

-Re­kis­te­rin si­säl­tä­mät tie­dot si­jait­se­vat lu­ki­tuis­sa ja var­ti­oi­duis­sa ti­lois­sa.

-Re­kis­te­ris­tä ote­taan sään­nöl­li­ses­ti var­muus­ko­pi­ot.

Pori 24.5.2018

LAL­LI OY